Thursday, May 03, 2018

Celwydd yr wythnos 2 _ _ _

_ _ _ neu ‘Dim ond yng Ngwynedd’

Y CelwyddA’r realiti:

Cafwyd cynnig yng nghyfarfod llawn Cyngor Gwynedd heddiw gan y Cynghorydd Alwyn Griffiths ynglyn a chynlluniau i ail fodelu gwasanaeth ieuenctid Gwynedd.  Wele’r cynnig.

Bod y Cyngor hwn yn gofyn i Gabinet y Cyngor ail-ystyried dyfodol Gwasanaeth Ieuenctid y Sir gan ragdybio o blaid cynnal clybiau ieuenctid a pharhau gyda’r cymorth ariannol traddodiadol i fudiadau gwirfoddol megis yr Urdd a Mudiad y Ffermwyr Ifanc.

Roedd cynnig Alwyn Griffiths yn un digon teilwng - ond roedd yna un gwendid amlwg.  O dderbyn y cynnig gallai  Cabinet Cyngor Gwynedd ail ystyried y bwriad i atal arian i gwahanol wasanaethau ieuenctid a dod i yn union yr un canlyniad - rhagdybiaeth neu beidio - yn wyneb y pwysau cyllidol anferth sydd ar y Cyngor o ganlyniad i doriadau Llafur a Thoriaidd.

Cynigwyd gwelliant i’r cynnig gan y Cynghorydd Menna Baines.  Wele hwnnw isod:

Gwelliant i gynnig Alwyn Gruffydd:

Bod y Cyngor hwn hefyd yn gofyn i Gabinet y Cyngor ailystyried elfennau penodol o’r model newydd ar gyfer Gwasanaeth Ieuenctid y Sir, a hynny oherwydd ein pryderon ar dri chyfrif:

1.  Y newid pwyslais o’r cymunedol i les unigolion
2.  Yr effaith ar ardaloedd mwyaf difreintiedig y sir
3.  Yr effaith ar yr iaith Gymraeg

Gofynnwn felly i’r Cabinet gynnal trafodaethau brys a manwl gyda phob un o’r cynghorau tref, cymuned a dinas ynghyd ag asiantaethau perthnasol eraill. Diben hyn fyddai edrych ar ffyrdd o gydweithredu er mwyn ariannu parhad cynifer â phosib o glybiau ieuenctid y sir - lle dymunir hynny -  ac er mwyn rhoi cymorth priodol i’r mudiadau ieuenctid gwirfoddol a fu’n derbyn nawdd tan yn ddiweddar. Gofynnwn hefyd i’r Cabinet gynnal asesiad ieithyddol o effaith yr ad-drefnu ac asesiad o’i effaith gymunedol ar ardaloedd mwyaf difreintiedig y sir.

I’r sawl sydd ddim yn gyfarwydd ag arferion cyngor, ychwanegiad at gynnig, nid rhywbeth yn ei le ydi gwelliant.  Felly mae cynnig Menna yn golygu bod y cynnig nid yn unig yn cyfarwyddo’r Cabinet  i ail ystyried eu penderfyniad, ond i droi pob carreg yn lleol i ddarganfod y cyllid i gadw sefydliadau yn agored pan mae dymuniad i wneud hynny yn lleol.  ‘Does gen i ddim pwt o amheuaeth bod y gwelliant yn ei gwneud yn fwy tebygol o lawer y bydd sefydliadau ieuenctid yn aros yn agored na’r cynnig ar ei ben ei hun.

Pleidleisiodd y Pleidwyr tros y gwelliant, pleidleisiodd y gwrthbleidiau i gyd ag eithrio un unigolyn yn erbyn y gwelliant.  Wedi i’r gwelliant gael ei dderbyn pleidleisiodd pawb (‘dwi’n meddwl) o blaid y cynnig  a’r gwelliant. 

Ond eto mae gwefan gweplyfr yng Ngwynedd yn honni bod y sawl oedd wedi cynnig y llwybr mwyaf tebygol o gadw sefydliadau yn agored wedi pleidleisio i’w cau,  tra bod y sawl bleidleisiodd tros gymryd llwybr fyddai’n llai tebygol o fod yn  effeithiol wedi pleidleisio i’w cadw’n agored.

Tybed os mai ond yng ngwleidyddiaeth lleol Gwynedd mae’n cael ei ystyried yn briodol i ddweud bod gwyn yn ddu a du yn wyn er mwyn pardduo gwrthwynebwyr?


Sunday, April 29, 2018

Celwydd yr wythnos

Wnaeth plaid Lee ddim sicrhau unrhyw bwerau ychwanegol pan wnaethon nhw blygu glin i lywodraeth Doriaidd Llundain wythnos diwethaf.

Saturday, April 21, 2018

Dawns y Deinasor - unwaith eto

Mae yna ormod o gwestiynau yng ngholofn Gwilym Owen (Gwarth Cyngor Gwynedd) i’w hateb nhw i gyd – mae yna 9 ohonyn cwestiwn yn ôl fy nghyfri i – a llawer llai o atebion wrth gwrs.  


Carwn fodd bynnag wneud sylw ar un neu ddau o’i sylwadau.


Mae Gwilym yn mynd ati i restru cyflogau cynghorwyr Cyngor Gwynedd fel petai cynghorwyr Gwynedd ydi’r unig rai yng Nghymru sy’n derbyn unrhyw gydnabyddiaeth ariannol – ond yr hyn mae’n ei restru mewn gwirionedd ydi  lwfansau cynghorwyr ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.  Mae’r lwfansau wedi eu pennu gan gorff annibynnol, ac nid yw’r awdurdodau lleol yn cymryd rhan yn y penderfyniad hwnnw.  Felly hefyd y codiad o £200 y flwyddyn (neu 1.49% o gymharu a chyfradd chwyddiant o 2.5%) mae pob cynghorydd sir yng Nghymru yn derbyn y codiad, a chorff annibynnol sy’n gwneud y penderfyniad.  Mae’n gywir i ddweud bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd wedi awgrymu codiad cyflog yn un o’r ychydig feysydd lle mae disgresiwn ganddo i wneud hynny (mewn perthynas a chadeirydd y Cyngor), ond bydd rhaid i’r Cyngor llawn dderbyn yr argymhelliad, ac mae hynny ymhell, bell o fod yn sicr.  


Ac mae hyn yn nodweddiadol o Gwilym wrth gwrs – trin Gwynedd fel petai yn blaned ar ei phen ei hun – ac anwybyddu’r ffaith bod yna gynghorau eraill – ac mae nifer dda o’r rheiny yn cael eu rheoli gan hoff blaid Gwilym wrth gwrs.  Yr hyn wnewch chi byth ei glywed gan Gwilym, na beirniaid y Blaid yng Ngwynedd ydi’r cyd destun ehangach i’r toriadau mewn gwasanaethau, sef polisi Toriaidd yn Llundain o barhau efo llymder – er ei bod yn amlwg bellach nad yw’n gweithio – a pholisi Llafur yng Nghaerdydd o beidio a throsglwyddo unrhyw gynnydd maent yn ei dderbyn o Lundain i’r cynghorau lleol.


Mae yna un peth arall sydd gen i.


Mae’r cyfeiriad at ‘ddosbarth canol elitaidd sy’n byw yn fras ar Gymreictod (trwy) odro’r pwrs cyhoeddus’ yn honiad mae Gwilym wedi ei wneud droeon yn y gorffennol ac mae’n nonsens sydd hefyd yn  niweidiol i’r Gymraeg.  Yr unig bobl ‘dwi’n gallu meddwl amdanynt sy’n ‘byw ar y Gymraeg’ ydi pobl sy’n gweithio i’r mentrau iaith, neu i Gomiwsiynydd y Gymraeg.  Mae yna bobl sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg wrth gwrs – athrawon, gweithwyr llywodraeth leol (yng Nghwynedd o leiaf), pobl sy’n gweithio i gwmnïau teledu ac ati.  Ond dydyn nhw ddim yn ‘byw ar y Gymraeg’, ddim mwy nag ydi pobl sy’n gwneud union yr un swyddi trwy gyfrwng y Saesneg yn ‘byw ar y Saesneg’.  Yn wir mae’r honiad yn awgrymu cred waelodol ar ran Gwilym bod yna rhywbeth abnormal am weithio trwy gyfrwng y Gymraeg – ac mae’r canfyddiad hwnnw, a’r cyhuddiad sy’n dod yn ei sgil yn sylfaenol niweidiol i’r Gymraeg.  Dwi’n gwybod bod Gwilym yn dipyn o ddeinasor – ond mae gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth sydd wedi ei hen sefydlu bellach - ac efallai y dylai Gwilym wneud rhyw fath o ymdrech i symud ymlaen efo hynny os dim arall.  

Stori fyddwch chi ddim yn ei darllen yn Golwg, Golwg 360 na Newyddion BBC


Sunday, April 15, 2018

Hwre - mwy o newyddion da yn dilyn ail enwi ail Bont Hafren

Gyda dim ond 300,000 o bobl ar hyd a lled y DU yn ddi gartref mae’n amserol iawn bod rhywbeth sy’n galw ei hun yn ‘Gorwel’ yn codi sefyllfa dreuenus y teulu Windsor ac yn awgrymu eu bod angen palas newydd, a hynny yma yng Nghymru.
Go brin y gallai neb wadu bod y teulu anffodus yma angen annedd arall, ac yn wir go brin y gallai unrhyw un wadu y byddai talu am balas bach o’r pwrs cyhoeddis yn symbol pwysig o ymroddiad Cymru i gyfiawnder cymdeithasol.  Meddyliwch am y peth am funud - ar hyn o bryd dim ond Buckingham Palace, Clarence House, Kensington, St James’, Castell Windsor, Hollyrood House, Hillsborough, Sandringham, Anmer Hill, Balmoral, Royal Lodge, Bagshot Park, Thatched House Lodge, Highgrove, Llwynywermod, Tamarisk,  Gatcombe Park, Craigavon Lodge a Delnamph Lodge sydd ar gael i’r teulu anffodus yma.  A pheidiwch a meddwl bod y tai yma’n fawr chwaith - 775 ystafell yn unig sydd yn Buckingham Palace.

Y cwestiwn mawr wrth gwrs ydi ble y dylid lleoli’r balas newydd?   Yn naturiol ddigon bydd rhaid ei roi yn y De - fel pob dim arall.  Fy awgrym i ydi rhywle rhwng Caerdydd ac Abertawe.  Petai Caerdydd ac Aston Villa yn cael dyrchafiad i’r uwch gynghrair, a phetai Abertawe yn aros i fyny - byddai rhywle fel Parc Margam yn leoliad ardderchog i’r Tywysog William aros pan mae  ei hoff dim pel droed yn chwarae yn erbyn un o’r dinasoedd Cymreig.  Mae rhywbeth hyfryd am yr hapusrwydd bachgenaidd mae’n ei arddangos yma pan gurodd y tim o Ganolbarth Lloegr dim prif ddinas Cymru yn ddiweddar.Wednesday, April 11, 2018

Plaid Lafur Arfon - eto fyth

Mae’n debyg gen i y bydd darllenwyr Blogmenai sy’n byw yn Arfon yn falch o ddeall bod mae gan Mary Gwen Griffiths - ymgeisydd Llafur yn yr etholiad San Steffan nesaf yn yr etholaeth - gyfri trydar.

Tra nad ydi’r cyfri yn un arbennig o gynhyrchiol ar hyn o bryd mae’r hyn sydd i’w weld yn amlwg yn nhraddodiad ymgyrchu’r Blaid Lafur yn Arfon i’r graddau ei fod braidd yn - ahem - gynnil efo’r gwirionedd.

Er enghraifft ystyrier y trydariad yma.  Cyfeiriad ydyw wrth gwrs at gynlluniau Cyngor Gwynedd i dorri cyllid ac ail fodelu’r gwasanaeth ieuenctid yng Ngwynedd.  Rwan mae’n gwbl briodol i Mary beidio hoffi’r ail fodelu, ac mae hefyd yn briodol i wrthwynebu’r toriad cyllidol - cyn belled a bod ganddi ei syniadau ei hun am ble arall y dylid gwneud y toriad.  


Yr hyn sydd yn briodol fodd bynnag ydi awgrymu nad oes yna unrhyw ymgynghori wedi bod ynglyn a’r mater.  Mae yna lawer iawn o ymgynghori wedi bod - gormod o bosibl - fel mae’r ddelwedd isod yn amlygu.A daw hyn a ni at y toriadau yn gyffredinol.  Mae yna doriadau ar y ffordd - ac mae’n bosibl y bydd rhaid i gynghorau megis Cyngor Gwynedd wneud toriadau sylweddol fydd o bosibl werth degau o filiynau.  Mae’r Blaid Lafur yn Llundain bellach yn erbyn toriadau mewn gwariant cyhoeddus wrth gwrs - ond datblygiad cymharol ddiweddar ydi hwnnw.  Yn wir yn 2015 roedd Llafur yn ddigon parod i fynd trwy’r lobiau efo’r Toriaid i bleidleisio tros doriadau - a’r toriadau hynny oedd yn gyfrifol am lawer o boen y blynyddoedd diwethaf.

Ond o ran plaid Mary Gwen yng Nghaerdydd, mae ganddynt gyfrifoldeb tros yr hyn sy’n digwydd yng Ngwynedd ac ym mhob cyngor arall yng Nghymru.  Er iddynt dderbyn 2.6% yn eu cyllid o San Steffan ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol, 0.6% yn unig gafodd ei drosglwyddo i lywodraeth leol.  Mae hyn yn doriad sylweddol mewn termau real.


Dwi’n siwr y gallwn ddisgwyl llawer o dantro o’r cyfri’ ebost yma fel y bydd Cyngor Gwynedd yn gwneud toriadau tros y blynyddoedd nesaf - ond yr hyn na fyddem yn ei weld yno ydi’r bai yn cael ei briodoli’n onest - mae’n gorwedd yn sgwar ar ysgwyddau Llafur Cymru a’u cyd unoliaethwyr ym mhlaid Doriaidd y DU.Tuesday, April 10, 2018

Mae nhw’n eich hoffi chi go iawn

Mae o’n dipyn o syndod i mi a dweud y gwir bod yna cymaint o syndod / sioc oherwydd sylwadau gwrth Gymreig rhywun neu’i gilydd yn y Sunday Times.  Mae sylwadau tebyg yn cael eu gwneud yn rheolaidd - wele enghreifftiau isod.  


Ers talwm roedd sylwadau tebyg yn cael eu gwneud am pob math o grwpiau neu genhedloedd eraill, ond Cymru a Chymry ydi’r unig wlad neu genedl lle mae’n dderbyniol ei gwneud yn destun gwawd erbyn hyn.  


Yn hytrach na chwyno am y peth, efallai y byddai’n rheitiach i ni ofyn i ni’n hunain pam bod y sefyllfa yma’n bodoli, ac os oes yna unrhyw beth allwn ei wneud i newid agwedd ein cymydog agosaf atom.  


Tybed os ydi taegrwydd unigryw yn magu dirmyg unigryw?


Ann Robinson - what are they for?" and "I never did like them ‘


“irritating and annoying”


Jeremy Clarkson - ‘It's entirely unfair that some people are born fat or ugly or dyslexic or disabled or ginger or small or Welsh. Life, I'm afraid, is tragic’.


‘You can never rely on the French. All they had to do was go to Cardiff last weekend with a bit of fire in their bellies and they'd have denied Wales the Six Nations Grand Slam. But no. They turned up instead with cheese in their bellies and mooched about for 80 minutes, seemingly not at all bothered that we've got to spend the next 12 months listening to the sheepsters droning on about their natural superiority and brilliance. Or worse. Give them a Grand Slam and the next thing you know, all our holiday cottages are on fire. There are, of course, other reasons I hoped the French would win. I’d rather live in France than Wales; I’d rather eat a snail than a daffodil; I’d certainly rather drink French fizzy wine; and I’d much rather sleep with Carol Bouquet than Charlotte Church.’


Liddle "I think we are fast approaching the time when the United Nations should start to think seriously about abolishing other languages. What’s the point of Welsh for example? All it does is provide a silly maypole around which a bunch of hotheads can get all nationalisticLiddle tra’n galw am ddiddymu S4C"miserable, seaweed munching, sheep-bothering pinch-faced hill-tribes" 


Roger Lewis, - "I abhor the appalling and moribund monkey language myself, which hasn't had a new noun since the Middle Ages.


AA Gill - "loquacious, dissemblers, immoral liars, stunted, bigoted, dark, ugly, pugnacious little trolls."


A.N Wilson "The Welsh have never made any significant contribution to any branch of knowledge, culture or entertainment.


Stephen Leacock ‘Each section of the British Isles has its own way of laughing, except Wales which doesn't’.


Tony Blair - ‘Fucking Welsh’.


Syr Dai Llywelyn - ‘I believe that much of what had happened is prompted by the growth of an increasingly xenophobic nationalism that has been stirred up in Wales.  The most insidious example of this is the promotion of the Welsh language which is being used as part of an unhealthy and essentially racist agenda."

Monday, April 02, 2018

Cymorth i ddarllenwyr rheolaidd Golwg360

Mi fydd darllenwyr rheolaidd Golwg360 wedi sylwi bod y wefan newyddion bellach yn arbenigo mewn cynhyrchu straeon di ddiwedd am ffraeo oddi mewn i Blaid Cymru neu newyddion drwg o Gynghorydd r Gwynedd - cyngor sydd wrth gwrs yn cael ei reoli gan Blaid Cymru.  Os oes yna rhywun yn rhywle yn ‘sgwennu llythyr sy’n feirniadol o Gyngor Gwynedd, neu bod aelod unigol o rhyw gangen afradlon yn rhywle yn gwneud rhyw ddatganiad neu’i gilydd gallwch fentro y bydd ar ben tudalen flaen Golwg360 - ac felly yn stori bwysicach na’r un stori arall yn y Byd mawr crwn ar y diwrnod dan sylw.

Un o’r problemau sy’n deillio o’r diddordeb obsesiynol yma mewn straeon negyddol am un o’r gwrthbleidiau Cymreig ydi y gallai rhywun sydd ond yn cael ei newyddion gan Golwg360 fod yn gwbl anwybodus o’r straeon negyddol am bawb arall. Dwi’n gwybod y bydd un neu ddau yn ei chael yn anodd credu bod yna gymaint ag un copa walltog yng Nghymru sydd ond yn cael ei newyddion o’r ffynhonnell arbennig yma - ond a barnu oddi wrth gyfraniadau rhai o’r cyfeillion sy’n gadael sylwadau ar ddiwedd y straeon, dwi’n tueddu i anghytuno.

Felly fel arfer mae Blogmenai yn awyddus iawn i helpu.  Dyma un neu ddwy o straeon bach negyddol eraill sydd ddim yn cael llawer o sylw gan Golwg360 a sydd felly yn creu perygl bod ei darllenwyr yn llafurio efo’r cysyniad mai Plaid Cymru ydi’r unig blaid yng Nghymru - a’i bod yn un ddrwg iawn, iawn sy’n gwneud smonach o bob dim.

-  Mae Paul Orders, Prif Weithredwr Cyngor Caerdydd (Llafur) yn ennill £173,417 y flwyddyn.  Mwy na phrif weinidogion y DU.

- Bydd cynnydd o 12.5% yn nhreth y cyngor Sir Benfro (Annibynnol) yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol.

Mae Llafur Prydain wedi ei chladdu mewn honiadau a chwynion am ymddygiad gwrth Semitaidd ar hyn o bryd - ac wedi colli 17,000 aelod oherwydd hynny.

Mae tri ymchwiliad wedi eu galw i amgylchiadau o gwmpas marwolaeth Carl Sargeant.  Doedd a wnelo’r diweddar weinidog na’r ymchwiliadau ddim oll a Phlaid Cymru.

- Mae cyn weinidog yn Llywodraeth Cymru yn honni bod yna ddiwylliant gwenwynig o fwlio wrth galon Llywodraeth Cymru.  Does a wnelo Plaid Cymru ddim oll a Llywodraeth Cymru.


- Mae’r Toriaid Cymreig yn caniatau i foi sydd eisiau trafod ail sefydlu erledigaeth crefyddol yn Ewrop i siarad trostynt ar y cyfryngau torfol.


- Mae Cyngor Bro Morgannwg (Toriaidd) yn bwriadu gostwng eu nifer o weithwyr ieuenctid o 53 i 25 yn ystod y flwyddyn ariannol yma.


- Mae Cyngor (Llafur) Caerffili wedi llwyddo i chwythu £3m yn ceisio cael gwared o’i prif weithredwr ac aelod blaenllaw arall o’u staff.


- Mae adroddiad gan bwyllgor craffu Cyngor Powys (Annibynnol / Toriaidd) yn darogan y bydd £5.4m o ddyled gan ysgolion y sir erbyn blwyddyn addysgol 2019-20.


- Mae Cyngor Castell Nedd Port Talbot (Llafur) wedi llwyddo i ‘golli’ 2,500 o’u staff mewn cwta bum mlynedd.


- Mae dwy o ysgolion uwchradd Dinas Casnewydd (Llafur) mewn mesurau arbennig.


- Mae Cyngor Caerffili yn gwario llai na’r un cyngor arall yng Nghymru ar addysg plant y sir (a llawer, llawer llai na’r cynghorau sy’n cael eu harwain gan Blaid Cymru).


- Mae yna ychydig o helynt ar hyn o bryd am bod yna Aelod Seneddol Llafur efo hanes o guro’i wraig.


- Teresa May (Tori dwi’n meddwl) yn  bersonol oedd yn gyfrifol am y penderfyniad i beidio a thrydaneiddio’r rheilffordd yr holl ffordd i Abertawe.


- Mae un o aelodau UKIP yn y Cynulliad wedi ei wahardd rhag siarad yno am flwyddyn, mae un arall wedi ymddiswyddo ac mae’r aelod a gymrodd ei le wedi gafael UKIP.


Dwi’n dechrau ‘laru ar hyn - mae yna gannoedd o straeon cyfredol negyddol am bleidiau a gwleidyddion unoliaethol i’w cael os ydi rhywun yn chwilio amdanyn nhw - ond mae’n rhaid gwneud mymryn o ymdrech i ddod o hyd iddyn nhw - ac os ydi eich holl ynni yn cael ei wario ar chwilio am fan straeon negyddol am (ar hyn o bryd) drydydd blaid y Cynulliad, a’r unig un sydd y tu allan i’r consensws unoliaethol, does yna ddim amser i wneud hynny.

Tuesday, March 27, 2018

Datganiad i’r wasg Plaid Cymru yn sgil ennill y frwydr i atal codi 366 ym Mhen y Ffridd, Bangor

Gweithiodd Plaid Cymru Bangor yn ddiflino i wrthod y cynllun i ddatblygu cynifer o dai ym Mangor ar sail y buddsoddiad angenrheidiol i isadeiledd yr ardal, y pwysau dybryd sydd eisoes ar wasanaethau cyhoeddus a’r effaith andwyol anochel ar yr iaith Gymraeg yn y ddinas.

Nodir ym mhenderfyniad yr Arolygydd bod diddymu’r ardal o ffin ddatblygu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn a fabwysiadwyd ym mis Gorffennaf llynedd, wedi cael effaith fawr ar benderfyniad yr Arolygydd Cynllunio i wrthod y cais cynllunio ar gyfer Pen y Ffridd.

Prif ystyriaethau gwrthod yr apêl oedd:

  • priodoldeb y safle ar gyfer datblygiad preswyl nad yw wedi ei ddynodi ar gyfer defnydd preswyl yn y cynllun datblygu
  • cyflenwad tir ar gyfer tai
  • digonolrwydd yr asesiadau ieithyddol a gyflwynwyd

Yn ei llythyr, dywed Ysgrifennydd y Cabinet Llafur, Lesley Griffiths, a ganiataodd y cais cynllunio nôl ym mis Gorffennaf 2017, fod yr Arolygydd o’r farn: “bod y sefyllfa [yng Ngwynedd] wedi newid yn sylweddol yn sgil mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a’i bod yn bosibl y byddai effaith y datblygiad ar y Gymraeg yn newid hefyd. Mae’r Arolygydd yn rhannu pryderon y Cyngor, ac nid yw’n argyhoeddedig bellach fod y wybodaeth a gyflwynwyd yn profi na fyddai’r datblygiad yn cael effaith niweidiol ar y Gymraeg.”

Cynhaliodd Plaid Cymru Gwynedd drafodaethau lu ac ymgynghoriad cyhoeddus gyda thrigolion lleol yr ardal i wyntyllu barn a gwrthododd aelodau Plaid Cymru’r cais mewn cyfarfod cynllunio rhai misoedd yn ôl.

Yn ôl Gareth Roberts Y Cynghorydd Sir sy’n cynrychioli trigolion yr ardal ar Gyngor Gwynedd: “Buom yn gadarn ein barn o’r dechrau cyntaf. Doedd trigolion yr ardal ddim am weld datblygiad o’r maint yma yn dod i’r Ward, byddai ei effaith wedi bod yn andwyol iawn. Rydym yn ymfalchïo heddiw yn newyddion yr Ysgrifennydd bod yr Arolygydd Cynllunio wedi gwrthod yr hawl i ddatblygu’r tir.”

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y Ward ym mis Hydref 2016 i glywed barn pobl leol, a chynrychiolwyd y trigolion lleol gan Y Cynghorydd Roberts, yn ogystal ag eraill o gynghorwyr Plaid Cymru Bangor mewn cyfarfodydd apêl.

"Doedd dim amheuaeth y byddai datblygiad o'r maint yma’n cael effaith enfawr ar fywydau trigolion Bangor. Roedd gwir bryder am effaith datblygiad o’r fath ar yr iaith Gymraeg a diwylliant cyffredinol yr ardal. Diolch byth, mae’r Arolygydd wedi gweld synnwyr yn ein dadleuon ac wedi sicrhau bod tegwch, llais y bobl a’n lleisiau ninnau fel Plaid wedi eu clywed,” meddai Cynghorydd Elin Walker-Jones, Ward Glyder, Bangor.

“Mae gwaith enfawr wedi digwydd i sicrhau bod aelodau’r Ward yn cael tegwch, bod ardal Bangor yn cael chwarae teg a bod Gwynedd gyfan ddim yn cael ei heffeithio’n andwyol gan ddatblygiad o’r maint hwn. Mae heddiw’n ddiwrnod da iawn i’r ardal gyfan!” ychwanegodd Y Cynghorydd Elin Walker-Jones.

Yn ôl Y Cynghorydd Menna Baines, Ward Pentir, Bangor: “Rhaid i ni ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at ein hymgyrch ac wedi gweithio’n ddiflino gyda ni, yn drigolion lleol, arbenigwyr yn y maes, swyddogion y Cyngor, Aelodau Cynulliad a Seneddol Plaid Cymru a’n staff - mae wedi bod yn waith tîm o’r dechrau i’r diwedd. Mae’n newyddion da iawn i Fangor ac i Wynedd gyfan.”

Yn ôl Siân Gwenllian, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon: "Does dim amheuaeth bod angen tai newydd ar gyfer pobl leol, ond mae angen iddynt fod yn gartrefi o’r math cywir yn y lleoliad cywir ac ar raddfa sy’n dderbyniol i’r ardal leol. Mae’n braf gweld synnwyr cyffredin wedi ennill y dydd a bod yr Arolygydd Cynllunio yn gweld y problemau all godi o ddatblygu cynifer o dai mewn ardal o Fangor.

"Fel Plaid, byddwn yn parhau i bwyso am gyfundrefn gynllunio sydd yn rhoi ystyriaeth lawn i anghenion lleol a’r iaith Gymraeg. Mae angen i drigolion lleol fod yn hyderus bod Cymru yn cael y grym yn ôl i’w dwylo eu hunain gan benderfynu tynged cymunedau gyda sustem gynllunio Gymreig."

Wednesday, March 21, 2018

Ah - y Toriaid Cymreig

Hmm - felly eithafwr adain dde gafodd ei ddal yn ceisio dechrau trafodaeth am ddychwelyd at yr erledigaeth o Iddewon a Mwslemiaid yn yr Oesoedd Canol efo eithafwr adain dde arall o Sweden sy’n cynrychioli’r Toriaid Cymreig ar Pawb a’i Farn ‘fory.  Dweud y cyfan rhywsut.

Patrwm 'negydu' Brexit yn ailadrodd ei hun

Efallai y bydd rhai o ddarllenwyr Blogmenai yn cofio’r blogiad yma.  

Dadl y blogiad oedd bod yr holl ddathlu pan ganiatawyd i’r DU fynd i gam 2 o’r trafodaethau Brexit efo’r DU yn anwybyddu un gwirionedd anghyfleus - y rheswm bod y DU wedi cael mynd ymlaen i gymal 2 oedd oherwydd ei bod wedi ildio i pob gorchymyn gan yr UE.  

Aeth y blogiad yn ei flaen i ddadlau mai dyma fyddai patrwm yr holl drafodaethau - y DU yn gwneud synnau ynglyn a sefyll ei thir, llinellau coch ac ati, cyn dilyn cyfarwyddiadau’r UE yn ddof.  Y rheswm am hyn ydi bod y DU angen cytundeb efo’r UE yn llawer, llawer mwy na mae’r UE angen cytundeb efo’r DU.

Ac mae yna ddathlu mawr wedi bod yr wythnos yma oherwydd y cytundeb ynglyn a’r cyfnod pontio.  Ond - yr un yn union ydi’r patrwm wedi bod, efo’r DU yn taflu pob llinell goch o’r neilltu.  

- Lleihau’r cyfnod pontio o ddwy flynedd i 21 mis
-Cynnwys cymal cosb am fethu â chydymffurfio â rheolau’r UE.  Mae’r cymal yn berthnasol i’r DU ac nid i’r UE.
- Polisi Pysgodfeydd Cyffredin i barhau yn ystod y cyfnod pontio heb unrhyw gynnydd yng nghwota Y DU.  
- Hawliau dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd i barhau tros y cyfnod pontio
- Y ‘backstop’ ar gyfer Gogledd Iwerddon i ddigwydd os na cheir ffordd arall o  atal ffin galed yng Ngogledd Iwerddon.
- Cadarnhad bod Sbaen a’r gair olaf ynglyn ag unrhyw drefniadau sy’n ymwneud â Gibraltar.

Tuesday, March 20, 2018

Monday, March 19, 2018

Llongyfarchiadau i Lafur Arfon _ _

_ _ _ am ddod o hyd i rhywun di Gymraeg i sefyll yn etholaeth mwyaf Cymraeg ei hiaith yng Nghymru - a rhywun sydd heb gysylltiadau efo'r etholaeth.  Mae o bron iawn fel petaent wedi cribino'r wlad i ddod o hyd i rhywun anaddas.

Friday, March 09, 2018

Rhyfeddodau Brexit

Dwi’n gwybod nad oes gan y rhan fwyaf o ddarllenwyr Blogmenai fawr o ddim byd i’w wneud efo’u hamser, felly dyma ychydig o waith darllen tros y penwythnos.  Mwynhewch.


Ffonau symudol:


https://news.sky.com/story/roaming-charges-may-be-back-after-brexit-11279406


Pleser yn y porthladdoedd:


http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-uk-must-start-preparing-for-dover-chaos-in-event-of-a-no-deal-a8023976.html


http://www.dutchnews.nl/news/archives/2018/02/at-least-750-extra-customs-officers-to-be-hired-as-netherlands-prepares-for-brexit/


Diogelu Gibraltar 


https://www.theguardian.com/world/2017/apr/02/eu-will-not-go-soft-on-gibraltar-brexit-talks-diplomats-say-spain


Magu perthynas ego’r Iwerddon


http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-talks-irish-border-tusk-varadkar-northern-ireland-uk-solution-dup-a8246216.html


https://uk.finance.yahoo.com/news/brexit-already-raising-tough-questions-002834934.html


https://www.rte.ie/news/brexit/2018/0308/945869-tusk-varadkar-brexit-talks/


https://www.irishtimes.com/news/world/europe/european-council-links-irish-border-commitment-with-trade-deal-for-uk-1.3418042?mode=amp


Ail ennill sofraniaeth


https://uk.finance.yahoo.com/news/uk-must-keep-eu-laws-workers-rights-exchange-free-trade-deal-174933121.html


Economi a Masnach


https://www.irishtimes.com/news/world/europe/european-council-links-irish-border-commitment-with-trade-deal-for-uk-1.3418042?mode=amp


https://uk.finance.yahoo.com/news/5-charts-secret-brexit-impact-121246645.html


https://www.theguardian.com/politics/2018/mar/07/philip-hammond-reignites-the-no-deal-brexit-argument


http://www.cityam.com/281762/government-issued-stark-warning-over-trade-deals-cliff-edge


Iechyd


https://uk.finance.yahoo.com/news/brexit-risks-delaying-cancer-treatment-085449870.html


http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2018/03/06/no-matter-what-gove-says-brexit-will-deal-a-hammer-blow-to-a


Amaeth


http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2018/03/06/no-matter-what-gove-says-brexit-will-deal-a-hammer-blow-to-a


Awyrennau


https://uk.finance.yahoo.com/news/ryanair-boss-threatens-ground-planes-expose-brexit-lies-114751656.html


https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2017/march/30/brexit-and-the-aviation-industry-up-in-the-air


https://www.telegraph.co.uk/business/2017/03/22/will-brexit-mean-uk-airline-industry/


https://centreforaviation.com/insights/analysis/the-great-brexit-aviation-debate-a-transition-deal-is-needed-to-avoid-disaster-for-uk-airlines-380522


https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/aviation-industry-prepares-for-bumpy-brexit-ride/


http://www.iata.org/publications/Pages/brexit-impact-uk.aspx


http://uk.businessinsider.com/open-skies-us-trade-deal-brexit-trump-2018-3


Banciau a’r system ariannol:


http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/brexit-passporting-rights-eea-explained-what-does-it-mean-for-banks-economy-pound-euro-a8065131.html


http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-euroclear-headquarters-move-london-brussels-financial-services-uk-latest-a8243771.html


https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-goldman-exclusive/exclusive-goldman-puts-some-london-staff-on-notice-for-german-move-by-june-sources-idUSKCN1GJ1L7?utm_source=twitter&utm_medium=Social&__twitter_impression=true

Monday, March 05, 2018

Felixwatch

Bydd darllenwyr rheolaidd Blogmenai yn gwybod mai un o brif bwrpasau'r blog ydi egluro i bobl am beth mae'r Tori asgell dde eithafol, Felix Aubel yn ymddiheuro wedi iddo orfod  chwalu rhyw drydariad neu'i gilydd.  Beth bynnag dyma'r ymddiheuriad diweddaraf:

A dyma wrthrych yr ymddiheuriad.
  


I'r graddau bod yr 'ymddiheuriad' yn gwneud unrhyw synnwyr o gwbl, mae'n ymddangos ei fod yn awgrymu mai ceisio mynegi ei hoffter o eira roedd yn hytrach na gwyntyllu honiad cyfangwbl ffug am fewnfudwyr i Loegr.

Barnwch chi - a barnwch pam y byddai rhywun eisiau gwasgaru honiad celwyddog am grwp mawr o bobl.

Thursday, March 01, 2018

Pol BBC / ICM heddiw

Dwi wedi dwyn y ffigyrau isod oll o flog gwych Roger Scully.  Mae’r  ffigyrau yn amlwg o dda o safbwynt Llafur, je nd maen nhw hefyd yn gadarnhaol iawn o ran Plaid Cymru.  O gael eu gwireddu ar lefel y Cynulliad, byddai’r Blaid yn ail clir i Lafur.  

San Steffan

Labour: 49% (+0.1)
Conservatives: 32% (-1.6)
Plaid Cymru: 11% (+0.6)
Liberal Democrats: 5% (+0.5)
UKIP: 2% (no change)
Others: 3% (+2.5)

Cynulliad uniongyrchol

Labour: 40% (+5.3)
Plaid Cymru: 24% (+3.5)
Conservatives: 22% (+0.9)
Liberal Democrats: 6% (-1.7)
UKIP: 5% (-7.5)
Others: 3% (-0.5)

Cynulliad Rhanbarthol

Labour: 36% (+4.5)
Plaid Cymru: 22% (+1.2)
Conservatives: 21% (+2.2)
UKIP: 8% (-5.0)
Liberal Democrats: 6% (-0.5)
Others: 5% (-4.5)

Seddi Cynulliad

Labour 30 seats (27 constituency, 3 regional)
Plaid Cymru 15 seats (6 constituency, 9 regional)
Conservative 13 seats (6 constituency, 7 regional)
UKIP 1 seat (1 regional)
Liberal Democrats 1 seat (1 constituency)

Tuesday, February 27, 2018

Ah BoJo

I"There’s no border between Islington, Camden and Westminster, but when I was mayor of London we anaesthetically and invisibly took hundreds of millions of pounds from people travelling between those two boroughs without any need for border checks,” - Boris Johnson.


Ok, joc ydi'r un olaf.


Sunday, February 25, 2018

Canlyniadau’r refferendwm fesul etholaeth

Bydd y sawl sy'n cofio noson cyfri refferendwm Ewrop yn cofio i'r canlyniadau gael eu rhyddhau fesul awdurdod lleol ym mhob man ag eithrio Gogledd Iwerddon. Mae'n debyg bod y ffigyrau wedi eu coledu bellach yn ol etholaeth seneddol - sy'n rhoi darlun ychydig yn wahanol ar bethau.  Wele ganlyniadau Cymru isod.  Gellir gweld y canlyniadau llawn yma.Canol Caerdydd - 69.7
Arfon - 65.1
Gogledd Caerdydd - 60.9

Gorllewin Abertawe - 57.4
Gorllewin Caerdydd - 55.2
De Caerdydd - 55.1
Ceredigion - 54.6
Pontypridd - 54.2
Mynwy - 52.2
Meirion Dwyfor - 51.7
Pen y Bont - 50.4

Gwyr - 49.9
Ynys Mon - 49.1
Brycheiniog a Maesyfed - 48.3
Bro Morgannwg - 47.7
Gorllewin Clwyd - 47.5
Gorllewin Casnewydd - 47
Aberconwy - 46.7
Dwyrain Caerfyrddin / Dinefwr - 46.3
Castell Nedd - 45.8
Delyn - 45.3
Caerffili -44.9
Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro - 44.7
Llanelli - 44.6
Preseli Penfro - 44.3
Trefaldwyn - 44.1
Dyffryn Clwyd - 44.1
Cwm Cynon - 43.1
Wrecsam - 42.7
Alun a Glannau Dyfrdwy - 42.3
Merthyr - 41.6
Islwyn - 41.2
Ogwr - 40.3
Aberafon - 40.1

De Clwyd 39.8
Dwyrain Casnewydd 39.8
Torfaen - 39.2
Rhondda - 38.8
Blaenau Gwent - 38
Dwyrain Abertawe 38

Saturday, February 24, 2018

Gwilym Owen eto fyth

Wedi cael y myll am bod Jess Blair (neu ‘Jess bach’ chwedl yntau)wedi awgrymu y dylai bod mwy o ferched yng ngwleidyddiaeth Cymru mae Gwilym y tro hwn


Yn wir roedd Gwil wedi ypsetio cymaint nes iddo fynd a ni am dro o gwmpas Ynysoedd Prydain i dynnu sylw at yr hyn mae’n ei ystyried yn fethiannau mawr mewn sefyllfaoedd sy’n cael eu harwain gan ferched - y methiant i ddod i gytundeb rhwng pleidiau Gogledd Iwerddon, ffreao mewnol ym Mhlaid Cymru, colli seddi a gohirio’r alwad am refferendwm gan yr SNP a methiant y Toriaid i ennill Etholiad Cyffredinol 2017.


Rwan, mae’r ymarferiad yma’n un cwbl idiotaidd - hyd yn oed o dan safonau Gwilym. Mae’n esiampl dda o gau resymu.  Mae’r sefyllfoedd anodd mae Gwilym wedi eu dethol yn aml yn rhai sy’n cael eu gyrru gan amgylchiadau cymhleth, ond mae’n eu priodoli i statws arweinyddol merched mewn gwleidyddiaeth gan awgrymu bod merched - trwy ddiffiniad - yn dda i ddim am wleidydda ac arwain.


O ddethol sefyllfaoedd penodol yn ofalus gallem ddefnyddio’r un dechneg i ‘brofi’  bod pobl croen dywyll, dynion, Mwslemiaid, Iddewon, pobl hoyw, cefnogwyr Everton neu bobl sy’n bwyta pizza yn anobeithiol am redeg sefydliadau.  I ddweud y gwir gallem ddefnyddio’r math yma o resymu i gefnogi unrhyw ragfarn hyll rydym yn ei harddel. 


Does yna ddim problem o gwbl os ydi Gwilym Owen eisiau dadlau bod cwotau rhyw / ethnigrwydd ac ati yn amhriodol.  Does yna ddim problem chwaith iddo amddiffyn hawl pobl mewn oed mawr i wleidydda’n broffesiynol.  A dweud y gwir, dwi’n rhyw gytuno efo fo ynglyn a hynny - effeithlionrwydd gwleidydd ydi’r peth pwysig, nid blwyddyn ei eni.  Ond mae’n broblem pan mae’n defnyddio rhesymeg ysgol feithrin i awgrymu bod grwp mewn cymdeithas yn anaddas i arwain - ac yn arbennig felly os ydi’r grwp hwnnw’n un mwyafrifol.


Mae dyn yn deall pam bod Golwg yn teimlo y dylent gyflogi cefnogwr boncyrs o gibddall o’r Blaid Lafur - mae Cymru yn wladwriaeth un plaid i bob pwrpas, ac mae’r cylchgrawn yn ddibynnol  ar gymorthdaliadau cyhoeddus.  Ond ‘dydi rhai o’r agweddau mae Gwilym yn eu harddel ddim yn perthyn i’r Blaid Lafur, nag yn wir i’r unfed ganrif ar hugain.  Na ail hanner yr ugeinfed ganrif.  Mae cael amrywiaeth  barn yn un peth, ond mae rhoi llais i agweddau o’r Oesoedd Tywyll yn rhywbeth gwahanol.  Efallai ei bod yn bryd i Golwg ystyried beth ydi eu gwerthoedd creiddiol.